Všeobecné zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ

Spoločnosť Mk-sk s. r. o., IČO: 46 884 742, sídlo: Jeseňová 3249/38, 949 01 Nitra, Vložka číslo: 39545/N (ďalej aj „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých táto spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje ako osobné údaje dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu osobných údajov, ktoré spracúva.

Dôvody spracovania osobných údajov

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti Prevádzkovateľa. Bez spracúvania osobných údajov by svojim klientom, potenciálnym klientom, obchodným partnerom, ani ostatným dotknutým osobám nemohol poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite.

Základ pre spracovanie osobných údajov

Súčasná právna úprava umožňuje spracúvať osobné údaje na základe viacerých právnych základov, pričom k spracúvaniu osobných údajov môže dochádzať aj bez súhlasu dotknutej osoby.

Ak neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov, osobné údaje budú spracúvané iba na základe a v rozsahu súhlasu dotknutej osoby.

Poskytovanie údajov

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že tak rozhodne Prevádzkovateľ, alebo mu povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky.

V prípadoch keď je voľba príjemcu osobných údajov na Prevádzkovateľovi, ten pri výbere týchto partnerov vždy dbá na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov dotknutej osoby.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

Príjemcov osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom možno rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

 1. obchodní partneri zabezpečujúci fyzický a programový servis informačných technológií Prevádzkovateľa, najmä informačných systémov, počítačových programov a serverov, potrebných pre výkon podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa,
 2. obchodní partneri zabezpečujúci služby v oblasti reklamy a marketingu Prevádzkovateľa,
 3. obchodní partneri zabezpečujúci plnenie povinností Prevádzkovateľa v oblasti právnych služieb, personalistiky, daní, auditu a účtovníctva,
 4. registračné autority pri výkone podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa,
 5. orgány verejnej správy, v prípadoch keď Prevádzkovateľovi vyplýva povinnosť poskytnúť osobné údaje zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy (najmä súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori).

Zabezpečenie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje manuálne alebo za využitia elektronických informačných systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 1. požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 2. na opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 3. namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 4. na prenosnosť osobných údajov,
 5. podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
 6. svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať na email: kontakt@mk-sk.sk alebo priamo na adresu sídla Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Pravidlá súbory COOKIES

Povolenie cookies

Ak chcete naplno využiť funkcie a služby, ktoré ponúkame na našej internetovej stránke v celom rozsahu, vaše zariadenie musí mať povolené cookies, nakoľko niektoré funkcie vieme poskytovať len pri povolení využívania cookies. Pomocou cookies skúmame účinnosť dizajnu internetovej stránky ako aj reklám a iných prvkov na nej zobrazených a tiež nám pomáhajú pri overovaní vašej totožnosti v prípadoch, ak je to potrebné.

Čo sú cookies a ako ich využívame

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú stiahnuté do vášho zariadenia pri používaní internetovej stránky. Internetová stránka môže načítať tieto súbory cookies z vášho internetového prehliadača zakaždým, keď ju používate, a tak vás môže rozpoznať a zapamätať si vaše preferencie a nastavenia. Cookies bežne slúžia k rozlišovaniu jednotlivých užívateľov, ukladajú sa do nich užívateľské predvoľby a pod. a zjednodušujú tak používanie webových stránok. Technicky ide o sériu kódov, podľa ktorých prehliadač zhromažďuje a následne odosiela informácie o vašom správaní späť na príslušný server. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, v závislosti na tom, ako dlho sú používané: Dočasné cookies trvajú len počas vášho online prístupu a zmiznú z vášho zariadenia po zatvorení prehliadača. Trvalé cookies zostanú vo vašom zariadení aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookies. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve internetovej stránky za účelom uvedeným vyššie. Môžeme používať aj rôzne služby tretích strán, ktoré rovnako používajú cookies. Tieto cookies sú riadené tretími stranami a my k nim nemáme žiadny prístup.

Správa cookies

Väčšina internetových prehliadačov umožňuje vymazať cookies z vášho zariadenia, zablokovať všetky cookies (alebo len cookies tretej strany), alebo vás varovať ešte predtým, ako je cookie uložený na vašom zariadení. Beriete na vedomie, že ak sa rozhodnete blokovať všetky cookies alebo ich nepovoliť, internetová stránka nemusí fungovať tak, ako bolo zamýšľané, a nebudete ju môcť používať v celom rozsahu alebo pristupovať ku všetkým funkciám, ktoré poskytuje. Ak ste si zablokovali resp. nepovolili všetky cookies a chcete naplno využiť funkcie a služby, ktoré internetová stránka ponúka, môžete tak urobiť povolením cookies vo vašom prehliadači vo vašom zariadení.

Identifikátory mobilných zariadení

Ak používate internetovú stránku prostredníctvom mobilného zariadenia, používame na identifikáciu mobilných zariadení identifikátory mobilných zariadení (jedinečný identifikátor priradený výrobcom zariadenia) namiesto súborov cookies. Robíme tak z rovnakých dôvodov ako pri ukladaní cookies, teda pre uloženie vašich preferencií a sledovanie vášho spôsobu používania internetovej stránky. Na rozdiel od súborov cookies identifikátor mobilného zariadenia nie je možné vymazať. Rôzne tretie strany používajú identifikátor zariadenia napríklad na sledovanie počtu zobrazených reklám, meranie výkonnosti reklám a grafických reklám, ktoré sú pre vás relevantnejšie, na sledovanie informácií o používaní internetovej stránky a jej jednotlivých častí, funkcionalít a podobne. Rovnako tak môžeme zdieľať identifikátor zariadenia s tretími stranami, ktoré nám poskytujú služby súvisiace a týkajúce sa internetovej stránky.